گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

سهامداران شرکت

آخرین ترکیب سهامداران عمده و درصد سهام آنان در تاریخ 1395/06/31با سرمایه 7.600 میلیارد ریال به شرح زیر می باشد.

سهامداران   تعداد سهام   درصد سهام
شرکت بانك پاسارگاد   7,447,620,000  97,995%
شركت سرمايه‌گذاري پارس‌حافظ   152,000,000  2%
سايرين - اشخاص حقوقي و حقيقي 38,000,000  0,005%
جمع  7,600,000,000   100%